Símbolo Japonês Para Nick

Símbolo Japonês Para Nick

Confira Centenas de Símbolo Japonês Para Nick para copiar e colar como: シ ス セ ソ シャ シ ショ ッサ ッシ ッス ッセ ッソ タ チ ツ テ ト チャ チュ チョ ッタ. Os Símbolos Japoneses são muito utilizado em nicks free fire e outros games. Clique no botão para copiar os Símbolo Japonês que preferir:

a:
i:
u:
e:
o:
ya:
yu:
yo:
ka:
ki:
ku:
ke:
ko:
kya:
kyu:
kyo:
kka:
kki:
kku:
kke:
kko:
sa:
shi:
su:
se:
so:
sha:
shu:
sho:
ssa:
sshi:
ssu:
sse:
sso:
ta:
chi:
tsu:
te:
to:
cha:
chu:
cho:
tta:
tchi(cchi):
ttsu:
tte:
tto:
na:
ni:
nu:
ne:
no:
nya:
nyu:
nyo:
ha:
hi:
fu:
he:
ho:
hya:
hyu:
hyo:
ma:
mi:
mu:
me:
mo:
mya:
myu:
myo:
ya:
yu:
yo:
ra:
ri:
ru:
re:
ro:
rya:
ryu:
ryo:
wa:
wi:
we:
wo²:
wya:
wyu:
wyo:
n:
ga:
gi:
gu:
ge:
go:
gya:
gyu:
gyo:
za:
ji:
zu:
ze:
zo:
ja:
ju:
jo:
da:
di:
dzu:
de:
do:
ja:
ju:
jo:
ba:
bi:
bu:
be:
bo:
bya:
byu:
byo:
pa:
pi:
pu:
pe:
po:
pya:
pyu:
pyo:
ppa:
ppi:
ppu:
ppe:
ppo:
yi:
ye:
va:
vi:
vu:
ve:
vo:
vya:
vyu:
vyo:
she:
je:
che:
swa:
si:
swu:
swe:
swo:
sya:
syu:
syo:
zwa:
zi:
zwu:
zwe:
zwo:
zya:
zyu:
zyo:
tsa:
tsi:
tse:
tso:
tha:
ti:
thu:
tye:
tho:
tya:
tyu:
tyo:
dha:
di:
dhu:
dye:
dho:
dya:
dyu:
dyo:
twa:
twi:
tu:
twe:
two:
ドァ:
dwi:
du:
dwe:
dwo:
fa:
fi:
hu:
fe:
fo:
fya:
fyu:
fyo:
ryi:
rye:
wa:
wi:
wu:
we:
wo:
wya:
wyu:
wyo:
kwa:
kwi:
kwu:
kwe:
kwo:
gwa:
gwi:
gwu:
gwe:
gwo:
mwa:
mwi:
mwu:
mwe:
mwo:
ka:
ke3: